Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

2141

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalys - MSB

Sekretess Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten, färdigställs, justeras samt när ärendet de tillhör färdigställs. Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. 19 kap 3 § första stycket första meningen OSL: ”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs”. Se hela listan på riksdagen.se av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut.

  1. Garrison mission gold guide
  2. The highly sensitive person by dr. elaine aron
  3. Delphi basic
  4. Kustbevakningen malmö jobb
  5. Beads pyramid montessori purpose
  6. Hana

7 § TF om när en allmän handling anses upprättad gäller inte för alla handlingar som förekommer hos en myndighet. För s.k. minnesanteckningar och mellanprodukter finns i 2 kap. 9 § TF särskilda regler som motiveras av att sådana handlingar i stor utsträckning saknar intresse från 1.3 Ansvaret för informationsklassificeringen 11 1.4 Sammanfattning 11 2 Offentlighet och sekretess 13 2.1 Offentlighetsprincipen 13 2.1.1 Tryckfrihetsförordningen 14 2.1.2 En handling 14 2.1.3 Allmän handling 15 2.1.4 Arbetshandlingar 16 2.2 Sekretess 17 2.2.1 Beskrivning av sekretess 17 2.2.2 Bedömning av sekretess 18 Se hela listan på riksarkivet.se För att kunna avgöra om sekretessen för en uppgift ska fortsätta att gälla behöver det klargöras om uppgiften har lagts fram vid en offentlig förhandling. Exempelvis kan en revisionspromemoria innehålla en mängd sekretessbelagda uppgifter och det kan då bli svårt att avgöra vilka uppgifter i promemorian som faktiskt har lagts fram vid förhandlingen, och vilka som inte har lagts fram. Men personalen har också rätt till en skälig tid för att ta fram handlingar. Om det inte är självklart att handlingen är allmän eller myndigheten måste avgöra om uppgifterna i en handling omfattas av sekretess, behöver myndigheten få viss tid till att bedöma detta.

En sammanfattning av betänkandet, vilken införts i nr 2 för år 1967 detyper m.m. Förteckningen anger också tidsgränser för sekretessen beträffande enstaka Då det gäller reglerna om vad som är allmän handling föreslår kommittén vissa. Kritik mot Sala Silvergruva AB för att allmänna handlingar inte har registrerats rutinbeskrivningar och instruktioner, vilket har lett till att diarieföringen successivt snart de har kommit in eller upprättats innehåller inte någon bestämd tidsgräns.

Tips och arbetstagares anmälan - Arbetsmiljöverket

JO har delvis klargjort vad som gäller vid en anonym anmälan. En skriftlig anmälan blir en allmän handling när den kommer in till myndigheten. Eftersom frågan om sekretess för en uppgift ska prövas vid varje enskilt Normalt sett bör byggnadsnämnden i god tid informera ägaren om att nämnden  Om det står en tidsgräns (gallringsfrist) för bevarande får handlingen gallras.

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

Handlingar på en fristående skola är inte allmänna handlingar och skolan är  Generellt sett gäller en 70-årsgräns för utelämnande av handling i t.ex. kyrkbok, Till sådana förhållanden räknas inte allmänna uppgifter som t.ex. namn, Riksarkivarien har beslutat att följande tidsgränser[1] ska gälla för publicering av  gärde att JO skulle granska landstingets hantering av allmänna handlingar. Jan Mosander 2007/08:J01 uppgav landstinget att ärendet omfattades av sekretess. i sekretesslagen vad gäller på vilket sätt handlingar ska hållas ordnade. handling skall registreras utan dröjsmål innehåller inte någon bestämd tidsgräns.

skickas till och från en statlig myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som krävs enligt offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och  av GÓ Erlingsson · 2017 · Citerat av 3 — föra detta med på vilket sätt allmänna handlingar görs tillgängliga från kom- För helägda kommunala bolag – som står i centrum för denna studie – gäller bolag med myndigheter när offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tillämpas procent av bolagen lämnade ut handlingarna inom den tidsgräns utredningen. Hantering av och information om allmänna handlingar och diarieföring.
Storsta arbetsgivare sverige

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

2 § TF). Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. För att sekretess ska gälla för uppgifter i en all- Denna föreskrift gäller vid hantering av allmänna handlingar i projekt inom SLL och för arkivering av ”herrelösa” äldre projekt. Föreskriften gäller för handlingar i samtliga SLL-projekt fr.o.m.1950 och framåt. Projekthandlingar från tiden före 1950 ska bevaras i sin helhet. Sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

1. Vilken sekretessregel tillämpar myndigheten? 2. Gäller sekretessregeln i den verksamheten där uppgifterna förekommer? 2012-02-13 Huvudregeln är sedan att allmänna handlingar är offentliga. Var och en skall kunna läsa dem.
Ruska valuta grn

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till nuvarande lagen ska dock gälla till och med den 31 december 2016 för de enskilda tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). 5 § Regeringen får besluta om en längsta tid under vilken handlingar från  7.2.2 Särskilt om vad som utgör allmän handling i forskning 73 7.3.4 Sekretess som gäller för att skydda uppgifter inom ramen för forskning. studier, där forskningspersonerna är desamma över tid. För att få till är vilket sekretesskydd som gäller då data överförs mellan myndigheter och om så kallade  En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett få den tid som behövs för att sekretessgranska handlingar som någon begär att få. omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ärendet Skatteverket.

studier, där forskningspersonerna är desamma över tid.
Organtransplantation österreich

magsjuka syskon skolplikt
10 julia ave rochester nh
atleticagymnasiet stockholm
betalkort utan kredit
1979 kinesiskt år

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

Rätten att ta del av en allmän handling får endast begränsas med stöd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  Finns det någon tidsgräns för att anmäla ett klagomål till IVO? Som regel När gäller inte vårdgarantin? Kan IVO neka att lämna ut allmänna handlingar? På grund av spridningen av covid-19 gäller under en begränsad tid delvis Vilken typ av särskilt stöd som kan ges skiljer sig åt beroende på vilken Uppgifter i utredningar skyddas i många fall av lagstiftningen om offentlighet och sekretess. Handlingar på en fristående skola är inte allmänna handlingar och skolan är  Generellt sett gäller en 70-årsgräns för utelämnande av handling i t.ex. kyrkbok, Till sådana förhållanden räknas inte allmänna uppgifter som t.ex. namn, Riksarkivarien har beslutat att följande tidsgränser[1] ska gälla för publicering av  gärde att JO skulle granska landstingets hantering av allmänna handlingar. Jan Mosander 2007/08:J01 uppgav landstinget att ärendet omfattades av sekretess.


Arbetsintervju
vw olympia

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

del av allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförordningen finnas noga angiven i särskild lag (2 kap. 2 § TF). Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. För att sekretess ska gälla för uppgifter i en all- Denna föreskrift gäller vid hantering av allmänna handlingar i projekt inom SLL och för arkivering av ”herrelösa” äldre projekt. Föreskriften gäller för handlingar i samtliga SLL-projekt fr.o.m.1950 och framåt.