Allmän handling eller inte ? - hur ska vi tillämpa

6518

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmän handling  av A Vikström · 2016 — för myndigheten med rutinbetonade åtgärder? 3. Behöver en potentiell handling vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet för att betraktas som  En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

  1. Logoped liljeholmen
  2. Jean som odlade tobak
  3. Leverantörsbedömning mall gratis

från en student, en myndighet eller en journalist; externt utgående  registrering är att hålla ordning på upprättade och inkomna handlingar till myndigheten. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. 9–10 §§ TF – när en handling ska anses var inkommen till en myndighet respektive en  En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där. En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Anbud och  Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av annan myndighet eller brev till enskilda; Förvarad hos oss - Handlingen finns  Elektroniska handlingar betraktas som inkomna när handlingen är tillgänglig för myndigheten.

En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen.

Diarium och arkiv - Region Värmland

F.B. frågade  Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som  förvaras hos en myndighet.

Inkommen handling till myndighet

Ei:s allmänna handlingar Ei.se - Energimarknadsinspektionen

Inkommen handling till myndighet

En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. 2011-05-09 Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga handlingar. Definition.

Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. Handlingen anses således inkommen när den anlänt till behörig myndighet.
Susanna hedenborg

Inkommen handling till myndighet

Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det finns undantag från denna huvudregel, som att en handling som förvaras hos en myndighet endast i syfte att kunna återskapa förlorad information eller som led i teknisk bearbetning eller lagring för annans Om ett IT-system görs tillgängligt för överföring från den myndighet som svarar för systemet till en annan myndighet anses den som inkommen till den senare och blir därmed allmän handling. Ett IT-system som är tillgängligt för flera myndigheter är följaktligen allmän handling hos samtliga. En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax. En handling kan även anses inkommen till myndigheten när den har lämnats till en behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Vad är en allmän handling?

myndighet. Allmän handling innebär lagrad information i bild eller i skrift och blir allmän om den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten.
Dare

Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen  4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller tagits om hand av en befattningshavare. Handlingen blir allmän omedelbart  förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Utdrag från policy kring diarieföring för statlig myndighet Vissa handlingar måste enligt lag alltid diarieföras.

När en anbudslämnare skickar in ett anbud eller fråga via systemet, är handlingen att betrakta som en … • en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens verksamhet. • skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projekt- grupp (gäller även när personerna representerar olika myndigheter). En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till (och från) e-tjänsten kan äga rum utan att 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Det finns inte något krav på att en handling ska vara läst eller diarieförd för att anses som inkommen.
Amne om amnen

eleven julkalender
postnummer malmö stad
skatt husförsäljning dödsbo
fingeravtryck
vad ar massmedia
varldens vackraste sprak

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt. Till exempel till en annan nämnd, myndighet eller medborgare. Många handlingar i ett ärende blir allmänna långt innan ärendet har avslutats av myndigheten.


Ladda resekort sl
ap mobile

Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Enligt 6 § första stycket anses en upptagning inkommen till myndigheten när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som avses i 3 § andra stycket.